PRESS COVERAGE
07 Dec 2020
Beursuitbaters fel gekant tegen centraal systeem voor transactiedata

De federatie van Europese beurzen, de FESE, spreekt zich hard uit tegen een variant van een centraal verzamelsysteem voor transactiedata. In een paper dat in handen is van het FD, zegt de FESE dat de variant die de Europese Commissie voorstelt te duur is en geen duidelijk nut heeft.

Daarmee gaat de federatie, waar onder meer Deutsche Börse en Euronext bij zijn aangesloten, rechtstreeks in tegen een rapport dat het Britse adviesbureau Market Structure Partners (MSP) in oktober publiceerde in opdracht van de Europese Commissie…

Verbazing
Niki Beattie, ceo van Market Structure Partners en opsteller van het door de Commissie bestelde onderzoek, is verbaasd. ‘Ik vraag me af of de FESE ons rapport wel heeft gelezen.’ Volgens Beattie zijn er tientallen duidelijke voorbeelden waarin een centraal verzamelsysteem nuttig is. ‘Op dit moment weet niemand hoeveel precies in een bepaald aandeel wordt gehandeld, aangezien een groot deel van de aandelenhandel in Europa buiten de publieke beurzen om gebeurt.’ Dat zorgt ervoor dat bied- en laatprijzen verder uit elkaar liggen dan nodig. Beattie: ‘Als die gegevens openbaar zijn, dan heeft iedereen die in aandelen handelt daar baat bij. Het zou beleggers miljarden besparen.’

Uiteindelijk draait de vraag of er een consolidated tape moet komen en wat die dan moet bevatten, om slechts één ding: geld. Zakenbanken zijn niet happig op verandering, omdat zij voordeel hebben bij de huidige situatie. Volgens Beattie profiteren deze, voornamelijk Amerikaanse partijen, doordat zij de meeste handelsinformatie hebben en die het best kunnen verwerken.

The federation of European stock exchanges, the FESE, is strongly against a variant of a central collection system for transaction data. In a paper in the hands of the FD, the FESE says that the variant proposed by the European Commission is too expensive and has no clear use.

With this, the federation, to which Deutsche Börse and Euronext are affiliated, is directly contradicting a report that the British consultancy Market Structure Partners (MSP) published in October on behalf of the European Commission .

Amazement
Niki Beattie, CEO of Market Structure Partners and author of the study ordered by the Commission, is amazed. “I wonder if the FESE has read our report.” According to Beattie, there are dozens of clear examples where a central collection system is useful. “At the moment, no one knows exactly how much is traded in a particular stock, as much of the stock trading in Europe takes place outside the public stock exchanges.” This ensures that bid and ask prices are further apart than necessary. Beattie: ‘If that information is public, then everyone who trades in shares benefits from it. It would save investors billions. ‘

Ultimately, the question of whether there should be a consolidated tape and what it should contain revolves around one thing: money. Investment banks are not keen on change because they benefit from the current situation. According to Beattie, these, mainly American parties, benefit because they have the most trade information and can best process it.